Κοσμητεία

Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής
Νέο Κτίριο, αίθουσα 413, 4ος όροφος
Τηλ.: 2310 997151
Τηλ. & Fax: 2310 997150

Γραμματεία Κοσμητείας
Κτίριο Διοίκησης, γραφείο 306, 3ος όροφος
Ξανθή Παπαδοπούλου-Μπέζη, προϊσταμένη
Τηλ.: 2310 995173, 995200, 995161
Fax: 2310 997152
Email: info@phil.auth.gr

Συντήρηση και Εποπτεία Κτιρίων
Νέο Κτίριο, Γραφείο Συντήρησης
Νικόλαος Μπολιός
Τηλ.: 2310 997099
Fax: 2310 997579

Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ
Νέο Κτίριο, Αίθουσα 103, 1ος όροφος
Αναστάσιος Τσιραντωνάκης
Τηλ.: 2310 997597
Email: tasos@phil.auth.gr