Κοσμητεία

Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής
Νέο Κτίριο, αίθουσα 413, 4ος όροφος
Τηλ.: 2310 997151, 997150

Γραμματεία Κοσμητείας
Κτίριο Διοίκησης, γραφείο 306, 3ος όροφος
Ξανθή Παπαδοπούλου-Μπέζη, προϊσταμένη
Τηλ.: 2310 995173

Αβραάμ Αβραμίδης, διοικητικός υπάλληλος
Τηλ.: 2310 995161

Αθανασία Γούναρη, εργολαβική υπάλληλος
Τηλ.: 2310 995200

Email: info@phil.auth.gr

Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ
Νέο Κτίριο, Αίθουσα 103, 1ος όροφος
Αναστάσιος Τσιραντωνάκης
Τηλ.: 2310 997597
Email: tasos@phil.auth.gr