Εργαστήριο Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών «Ψηφίς» – DHLab

Ιστότοπος Εργαστηρίου: http://dhlab.phil.auth.gr/

ΦEK Ίδρυσης Εργαστηρίου: 532/2-3-2016.
ΦΕΚ Διορισμού Διευθυντή Εργαστηρίου: 4-10-2019 (Tεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./ Αρ. Φύλλου 814).

Διευθύντρια

Τατιανή Ραπατζίκου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Φιλοσοφική Σχολή, ΑΠΘ
trapatz@enl.auth.gr

Τηλ. Γραφείου: 2310-997414

Αποστολή-Σκοπός-Τομείς Δραστηριότητας

 

Το Εργαστήριο Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών «ΨΗΦΙΣ» έχει ως αποστολή:

 1. Την κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών των συνεργαζομένων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, καθώς και άλλων Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στα θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών.
 2. Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται.
 3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με εργαστήρια, κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
 4. Την οργάνωση επιστημονικών διαλέξεων ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
 5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 159/1984 (τχ. Α΄, αρ. 53): «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».
 6. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση δεδομένων.
 7. Την έκδοση περιοδικών.

 

Αντικείμενο Έρευνας-Διδασκαλίας του Εργαστηρίου

 

Οι Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες ορίζονται ως ένα διεπιστημονικό σημείο συνάντησης και επεξεργασίας μεθοδολογιών και ευρετικών εργαλείων, με έμφαση στη συλλογικότητα, για τη δημιουργία μιας αλληλέγγυας, ανοιχτής, φιλόξενης, πολύγλωσσης και πολυεπιστημονικής κοινότητας πρακτικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές επιστήμες (ΑΚΕ) και τις τέχνες.

Αντικείμενο έρευνας του Εργαστηρίου Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΨΗΦΙΣ) είναι η ανάπτυξη ψηφιακών προσεγγίσεων στα ερευνητικά αντικείμενα των συνεργαζόμενων τμημάτων, με έμφαση στη διεπιστημονικότητα και τη συνέργεια, όπως αυτή εκφράζεται διεθνώς στο ραγδαία αναπτυσσόμενο πεδίο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της έρευνας του εργαστηρίου είναι ενδεικτικά:

 • η ψηφιακή επιμέλεια, η έκδοση και ο σχολιασμός πολυτροπικών ή μη κειμένων,
 • η ψηφιακή επεξεργασία και αξιοποίηση δεδομένων (ιστορικών, λογοτεχνικών, εικαστικών, αρχαιολογικών, φιλολογικών) μέσω της χρήσης linkeddata (διασυνδεδεμένα δεδομένα) με σκοπό την βελτίωση στην πρόσβαση και την ελεύθερη ανταλλαγή πληροφοριών,
 • η επεξεργασία φυσικής γλώσσας, η ηλεκτρονικά υποστηριζόμενη έρευνα, η υπολογιστική γλωσσολογία και η γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων, οι σπουδές λογισμικού και οι εφαρμογές τους στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες και τις τέχνες – όλες περιοχές που σχετίζονται με τη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα, ως κατεξοχήν τόπο των σύγχρονων ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών.
 • Η ανάπτυξη και αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων webwebGIS αλλά και 2D και 3D αναπαραστάσεων στον χώρο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.

Απώτερος στόχος του Εργαστηρίου είναι η προώθηση της έρευνας στα γνωστικά πεδία των συνεργαζόμενων τμημάτων και το άνοιγμα της σε νέους κλάδους με όρους αριστείας, η οποία θα τοποθετήσει δυναμικά τη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ και το ΑΠΘ στον χάρτη του συγκεκριμένου διεθνούς πεδίου αιχμής. Για την επιτυχία του στόχου αυτού, επιδιώκει την ένταξη όλων των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής στο Εργαστήριο και τη στενή συνεργασία με τμήματα των Κοινωνικών Επιστημών και των Τεχνών σε άλλες Σχολές.

Εξίσου σημαντικός στόχος του Εργαστηρίου Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι ο συνδυασμός εκπαίδευσης και έρευνας και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών που θα συμβάλουν τη δημιουργία μιας νέας γενιάς ερευνητών, καταρτισμένων στις μεθοδολογίες και μεθόδους των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών και ικανών να κινηθούν με άνεση στο διεθνές περιβάλλον. Στην κατεύθυνση αυτή κινούνται ήδη ορισμένα μαθήματα, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά, των Τμημάτων και αναφέρονται ενδεικτικά:

 • «Έντυπες και ψηφιακές εκδόσεις: θεωρία και πράξη» (ΠΜΣ, ΝΕΦ 613), «Γλωσσολογία σωμάτων κειμένων» (ΠΜΣ, ΓΛΩ β30), «Εισαγωγή στην υπολογιστική γλωσσολογία» (ΓΛΩ397), «Κειμενογλωσσολογία» (ΓΛΩ 379) (Τμήμα Φιλολογίας)
 • «Λογοτεχνία, μετάφραση και νέες τεχνολογίες» (ΝΕΦ264-ΚΕ-ΜΕΤ 26, κοινό μάθημα του Τμήματος Φιλολογίας και Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας)
 • «Λογοτεχνική μετάφραση και νέες τεχνολογίες» (ΠΜΣ, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας)

 

Μέλη του Eργαστηρίου

 

Αραμπατζίδου, Λένα

Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας,

Τμήμα Φιλολογίας lear@lit.auth.gr

 

Αρβανίτης, Παναγιώτης

Καθηγητής, Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων για ανάπτυξη πολύγλωσσών λεξικών,

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, arva@frl.auth.gr

 

Δημητρούλια, Τιτίκα

Καθηγήτρια, Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης,

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, tdimi@frl.auth.gr

 

Ζωγραφίδης, Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας,

Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, zograf@edlit.auth.gr

 

Ζωγραφίδου, Ζώζη

Καθηγήτρια Ιστορίας των Μεταφράσεων,

Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, zosi@itl.auth.gr

 

Κουρούνη, Κυριακή

ΕΕΠ, Μεταφραστική Πράξη μέσω Νέων Τεχνολογιών, Διδακτική της Μετάφρασης,

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, kkourouni@enl.auth.gr

 

 Κουτσογιάννης, Δημήτρης

Αναπληρωτής Καθηγητής Γλωσσολογίας,

Τμήμα Φιλολογίας, dkoutsog@lit.auth.gr

 

Μπίκος, Κωνσταντίνος

Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής και Νέων Τεχνολογιών,

Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, bikos@edlit.auth.gr

 

Παναγιωτίδης, Παναγιώτης

Καθηγητής, Δίκτυα και Πολυμέσα στις Επιστήμες της Γλώσσας,

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, pana@frl.auth.gr

 

 Παπαδοπούλου, Δέσποινα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας,

Τμήμα Φιλολογίας, depapa@lit.auth.gr

 

Σταυρακάκης, Γιάννης

Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης,

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, yanstavr@yahoo.co.uk

 

Σχοινά, Μαρία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αγγλικής Λογοτεχνίας,

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,   schoina@enl.auth.gr

 

Τάντος, Αλέξανδρος

Επίκουρος Καθηγητής Γλωσσολογίας,

Τμήμα Φιλολογίας, alextantos@lit.auth.gr

 

Τικτοπούλου, Κατερίνα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας,

Τμήμα Φιλολογίας, atiktopo@lit.auth.gr

 

Φυντίκογλου, Βασίλης

Αναπληρωτής Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας,

Τμήμα Φιλολογίας, vasfynt@lit.auth.gr

 

Χοντολίδου, Ελένη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σχολικής Παιδαγωγικής και Λογοτεχνικής Εκπαίδευσης,

Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, hodol@edlit.auth.gr

 

Επικοινωνία

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Εργαστηρίου:

dhlab@auth.gr

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση Εργαστηρίου:

Εργαστήριο Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών «Ψηφίς»
Φιλοσοφική Σχολή / Νέο Κτίριο
Τμήμα Aγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Τατιανή Ραπατζίκου (γραφ. 308ΣΤ)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 54 124

Ελλάδα