Ανακοίνωση

Θεσσαλονίκη, 29/9/2021

 

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. συζήτησε σε συνεδρίασή της τα αποτελέσματα των πρόσφατων πανελληνίων εξετάσεων για την εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. με το νέο σύστημα που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά και εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Είναι γνωστό ότι η εφαρμογή του νέου συστήματος Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής είχε ως αποτέλεσμα ορισμένα πανεπιστημιακά Τμήματα να έχουν μικρό (ή και μηδενικό) αριθμό εισακτέων και  σε πολύ περισσότερα να παραμείνουν  πολλές θέσεις σπουδών κενές. Με δεδομένες τις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας αλλά και τον πειραματικό χαρακτήρα που εξ ορισμού κάθε σύστημα έχει στην πρώτη εφαρμογή του, είναι προφανές ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν μπορούν να αποτελέσουν ασφαλή δείκτη, αλλά ούτε και να θεωρηθεί ότι θα παγιωθούν σε αυτά τα επίπεδα.  Το ίδιο το Υπουργείο άλλωστε έχει δηλώσει ότι προτίθεται να επιτρέψει αλλαγές στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής την επόμενη χρονιά.

Το γεγονός αυτό δεν αναιρεί την υποχρέωση των πανεπιστημίων και των ακαδημαϊκών μονάδων τους να εξετάζουν εμπεριστατωμένα όλα τα στοιχεία που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση των παρεχόμενων σπουδών και στην καλύτερη ανταπόκρισή τους στις ανάγκες της ανάπτυξης, τόσο της παραγωγής όσο και της κοινωνίας. Αυτή η εξέταση βέβαια δεν μπορεί παρά να είναι προϊόν σοβαρής διαβούλευσης των ακαδημαϊκών μονάδων.

Θεωρώντας ότι η διαβούλευση αυτή αποτελεί τον πυρήνα των προσπαθειών για αναβάθμιση του πανεπιστημίου, η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής επιθυμεί και επιδιώκει μια σε βάθος συζήτηση των αποτελεσμάτων των πανελληνίων εξετάσεων, χωρίς ωστόσο επ’ ουδενί να αποδέχεται ότι ο αριθμός εισακτέων κάθε Τμήματος και δη σε μία και μόνη χρονιά εν μέσω πανδημίας μπορεί να αποτελέσει το μοναδικό κριτήριο για οποιεσδήποτε αλλαγές, αλλά σίγουρα έναυσμα για προβληματισμό και γόνιμο διάλογο. Μια τέτοια απλουστευτική παραδοχή θα υπονόμευε άλλωστε το σύστημα για τη διασφάλιση της ποιότητας σπουδών που εφαρμόζεται στα πανεπιστήμια και στηρίζεται, μεταξύ πολλών και διαφορετικών δεικτών μέτρησης του ερευνητικού και διδακτικού έργου, τόσο στις εσωτερικές όσο και κυρίως στις εξωτερικές αξιολογήσεις.

Η Κοσμητεία της διασήμου των Φιλοσόφων Σχολής του Α.Π.Θ. είναι σταθερά προσανατολισμένη στη διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου στα Τμήματά της και στηρίζει κάθε προσπάθεια αναβάθμισής του, εφόσον βέβαια αυτή στηρίζεται σε εδραία κριτήρια και εκπορεύεται από τη διαβούλευση όλων των εμπλεκομένων μερών. Αποτελώντας τον βασικό πυλώνα των ανθρωπιστικών επιστημών στο Α.Π.Θ., υποστηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξή τους, καθώς μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην αντιμετώπιση πολλών, μειζόνων προβλημάτων στον σύγχρονο πολύπλοκο κόσμο, στην κατεύθυνση της ανάδειξης της δημοκρατίας και της απόλυτης ανθρώπινης αξίας. Προς αυτήν την κατεύθυνση άλλωστε εργάζονται τα Τμήματα και το διδακτικό, ερευνητικό και λοιπό προσωπικό της Σχολής, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της ερμηνευτικής, μέσα από τον διεπιστημονικό διάλογο που προάγει τον σεβασμό στον άνθρωπο και τα δημιουργήματά του.

Ειδικότερα, τα τέσσερα Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών της Φιλοσοφικής Σχολής, (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής), τα οποία μαζί με τα αντίστοιχα τμήματα στη Φιλοσοφική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. θεραπεύουν αυτοτελώς τα αντικείμενα των συγκεκριμένων γλωσσών, φιλολογιών και πολιτισμών, αποτελούν ζωντανά κύτταρα της Σχολής που συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην  ενδυνάμωση της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας. Υπηρετούν δηλαδή κομβικούς άξονες της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στοχεύει στη συγκρότηση μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας, βασισμένης στην ισότητα των ευκαιριών και στον σεβασμό στη διαφορετικότητα. Φέρνοντας και συζητώντας στην Ελλάδα τον στοχασμό και τα επιτεύγματα των αντίστοιχων χωρών και εντάσσοντάς τα σε ευρέα πλαίσια διεπιστημονικής έρευνας, διασφαλίζουν τη διασύνδεση  με το ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι, εμπλουτίζουν τον ελληνικό πολιτισμό και υποστηρίζουν την εξέλιξή του.

Ως εκ τούτου, η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής εκφράζει την έκπληξή της για τις φήμες και τα δημοσιεύματα που στοχοποιούν τα συγκεκριμένα Τμήματα στο πλαίσιο της αναδιάταξης του πανεπιστημιακού χάρτη. Επισημαίνει ότι η σχετική συζήτηση και διαβούλευση δεν έχει καν ξεκινήσει, αλλά και δεν μπορεί να τελεσφορήσει χωρίς σαφή κριτήρια, που θα λαμβάνουν υπόψη τους συνολικά την παιδευτική λειτουργία των Α.Ε.Ι.

Αναμένοντας προφανώς επίσημη ενημέρωση, την οποία μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει, η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. επισημαίνει ότι θα υπερασπιστεί το υψηλής ποιότητας ερευνητικό και διδακτικό έργο που επιτελείται στο πλαίσιο όλων των Τμημάτων της, παραμένοντας ανοιχτή σε κάθε συζήτηση που θα έχει στόχο να το αναβαθμίσει περαιτέρω.