Μεταπτυχιακά Μαθήματα Φύλου
Φιλοσοφικής Σχολής
Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011

Τμήμα Φιλολογίας

Χειμερινό εξάμηνο
Ζητήματα θεωρητικής γλωσσολογίας: Γλωσσική διεπίδραση και φύλο
(3 ώρες, 3 δ.μ.)
Διδάσκουσα: Θ.-Σ. Παυλίδου
Κωδικός: ΓΛΩ817

Στο επίκεντρο του μαθήματος βρίσκεται η διαλεκτική σχέση μεταξύ γλωσσικής διεπίδρασης και κοινωνικών δομών, ειδικότερα η κατασκευή και αναπαράσταση της κοινωνικής κατηγορίας του φύλου μέσω της γλώσσας. Εξετάζονται φεμινιστικές προσεγγίσεις του φύλου που εκλαμβάνουν το φύλο ως δράση ή επιτέλεση (και, άρα, το τοποθετούν στο πλαίσιο της διεπίδρασης, χωρίς όμως να παρέχουν εξειδικευμένα εργαλεία ανάλυσης) και αναζητούνται θεωρίες της γλωσσικής διεπίδρασης που μπορούν να συμβάλουν στη μελέτη της κατασκευής έμφυλων ταυτοτήτων στη διεπίδραση. Προκρίνεται η Ανάλυση Συνομιλίας, η εφαρμογή της οποίας σε αυθεντικά αποσπάσματα συνομιλιών θα επιτρέψει και την κριτική αποτίμησή της.

Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Τμήμα Ψυχολογίας

Διατμηματικό/διεπιστημονικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με θέμα: “Ειδίκευση εκπαιδευτικών και σχολικών ψυχολόγων στην Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων: προωθώντας την ιδεολογία της ισότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία¨.

Χειμερινό εξάμηνο
Α’ έτος
Α) Κριτική θεώρηση και ανάλυση των σημαντικότερων φιλοσοφικών, κοινωνιολογικών και ψυχολογικών θεωριών για τα φύλα
Β) Ιστορία των παιδαγωγικών ιδεών και ο παράγοντας φύλο-Ιστορικές αναδρομές: ο παράγοντας φύλο στην εκπαίδευση. Πολιτικές για την ισότητα στους θεσμούς.
Β’ έτος
Α) Πρακτική άσκηση σε σχολεία, συμβουλευτικούς σταθμούς, Σ.Δ.Α. κ.ά σχετικούς φορείς
Β) Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Εαρινό εξάμηνο
Α’ έτος
Α) Μεθοδολογία έρευνας:
-Φεμινιστικές προσεγγίσεις στην ερευνητική μεθοδολογία-Ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι συλλογής δεδομένων
-Μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων: Άσκηση-Η έρευνα δράσης ως εργαλείο διερεύνησης σε θέματα φύλου-Εφαρμογές
-Ο/η εκπαιδευτικός ως ερευνητής/τρια: μοντέλα ευαισθητοποίησης-εκπαίδευσης εκπαιδευτικών σε θέματα φύλου-Εφαρμογές
β) Σύγχρονη έρευνα για το φύλο στην Ψυχολογία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
-Ταυτότητες φύλου στην εφηβεία: έρευνα και ερμηνείες για τον ρόλο του σχολείου-Φύλο, εκπαίδευση και ιδιότητα του πολίτη
-Διερευνώντας τη διαμόρφωση των ταυτοτήτων φύλου στην οικογένεια
-Διαπολιτισμικότητα και Φύλο-Εκπαιδευτικές πολιτικές για την ισότητα των φύλων
-Φύλο, διαδικασίες μετάβασης από το σχολείο στο επάγγελμα και επαγγελματική συμβουλευτική εφήβων
γ) Σύγχρονη έρευνα στην Παιδαγωγική και την εκπαίδευση
-Η εξέλιξη της γυναικείας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Γυναίκες παιδαγωγοί και εκπαιδευτικοί.
-Η παρουσία των γυναικών εκπαιδευτικών στην Προσχολική-Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια και Ανώτατη Εκπαίδευση
-Παρεμβάσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη ζωή του σχολείου: ο ρόλος των εκπαιδευτικών.
-Η διάσταση του φύλου στο Αναλυτικό Πρόγραμμα και τα σχολικά βιβλία: δεδομένα σύγχρονων ερευνών
Β’ έτος
Α) Πρακτική άσκηση σε σχολεία
Β) Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Χειμερινό εξάμηνο

Screening gender, sexuality and race
(3 ώρες, 3 δ.μ.)
Διδάσκουσα: N. Rehling
Κωδικός: Lit 6-558

This course aims to introduce students to the politics of representation by focusing on screenings of gender, sexuality and race in a variety of cinematic texts. It explores the intersectionality of gender, sexuality and race in filmic representations, as well as analyzing how these categories are further inflected by other identity categories such as class, ethnicity and nation. To this end, it acquaints students with the necessary tenets of key theoretical paradigms, including feminist film theory, critical race theory, queer theory, and psychoanalysis. By having set films for discussion each week, the course aims to develop students’ ability to engage in detailed readings of film texts in terms of representations of gender, sexuality and race. It also encourages students to view films as texts that carry and produce multiple (often conflicting) ideological meanings, to consider (and problematise) the relationship between spectator and text, and to interrogate ways in which the production and reception of filmic texts are influenced by social, cultural and political 20%)contexts, as well as institutional and financial demands. Topics covered include cinema and/as ideology; gendering the gaze; feminism and the ethics of the spectacle; the visual regime of race; gender, race and genre (with a focus on action movies, film noir, and melodrama); filmic femininities and masculinities; racialising sexual difference and sexuality on screen; the intersectionality of gender, race, class and nation (with a focus on British cinema); feminist filmmaking; new queer cinema; black filmmaking. Students will be assessed by their in-class presentations (20%), their overall class participation (20%), and a final research paper (60%).