Μεταπτυχιακά Μαθήματα Φύλου
Φιλοσοφικής Σχολής
Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας

Εθνολογική και λαογραφική έρευνα: Ζητήματα ανθρωπολογικής θεωρίας και μεθόδου
Διδάσκουσα: Α. Μπακαλάκη
Κωδικός Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας: ΛΑΚ 751

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

(Μετα-)αποικιοκρατικές αναγνώσεις
Διδάσκουσα: Ε. Γιαννοπούλου
Κωδικός Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: Λογ9-546

Ο πρώτος στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει την έννοια της μετα-αποικιοκρατικής θεωρίας και τις βασικές, σύγχρονες μορφές της. Ο δεύτερος στόχος του είναι να ενθαρρύνει τους/τις συμμετέχοντες/oυσες να εντοπίσουν τη σχέση των μετα-αποικιοκρατικών θεωριών με την ελληνική πραγματικότητα τη γνώση της οποίας θα χρησιμποποιήσουν εν συνεχεία για να παραγάγουν μια νέα οπτική, κριτική ματιά πάνω σε αυτές τις κατά βάση πολυ-πολιτισμικές θεωρίες. Το μάθημα επικεντρώνεται στο έργο σημαντικών στοχαστών της μετα-αποικιοκρατίας (Cesaire, Fanon, Said, Bhabha, Spivak, hooks, Ahmad, West, Mohanty, Anderson) και σε σειρά λογοτεχνικών και πολιτισμικών κειμένων τα οποία αναλύει με τη βοήθεια των θεωριών τους. Κάποια από τα θέματα που θίγονται είναι τα εξής: η κατασκευή της έννοιας της φυλής στη νεοτερικότητα, η σχέση Διαφωτισμού και αποικιοκρατίας, το υποκείμενο στους (μετα-) αποικιοκρατικούς λόγους, η σχέση ψυχανάλυσης και φυλής, η αναπαράσταση του «άλλου», η Δυτικοποίση της θεωρίας και ο ρόλος του στοχαστή, η θέση των γυναικών στις αποικιοκρατικές αυτοκρατορίες της Ευρώπης, λευκές και μαύρες μορφές φεμινισμού, η αποικιοκρατική κατασκευή της έννοιας του «χώρου». Με το πέρας της διδασκαλίας οι φοιτητές/τριες του μαθήματος θα πρέπει: 1) να έχουν αποκτήσει πολύ καλή γνώση των λογοτεχνικών, θεωρητικών και πολιτισμικών κειμένων που συζητήθηκαν στο μάθημα 2) να κινούνται με σχετική ευκολία στο χώρο των μετα-αποικιοκρατικών θεωριών 3) να έχουν αναπτύξει την ικανότητα να παράγουν αναγνώσεις λογοτεχνικών και πολιτισμικών κειμένων με τη βοήθεια μετα-αποικιοκρατικών θεωριών 4) να μπορούν να χρησιμοποιούν μετα-αποικιοκρατικές θεωρίες για να αξιολογήσουν την ελληνική πραγματικότητα.

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Περιδιαβάσεις στην παγκόσμια λογοτεχνία: ο κόσμος της εργασίας
Διδάσκουσες: Ελένη Γεωργοπούλου, Σιμέλα Δεληανίδου

Οι «περιδιαβάσεις» νοούνται ως μια ευκαιρία ανάγνωσης βασικών κειμένων της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Ο θεματικός κύκλος αυτού του έτους «Ο κόσμος της εργασίας» εστιάζει σε κείμενα που ασχολούνται με την εργασία από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα. Το εύρος των θεμάτων που σκιαγραφείται στη λογοτεχνία σε σχέση με την εργασία είναι μεγάλο. Ενδεικτικά αναφέρονται η εκβιομηχάνιση στα τέλη του 19ου αιώνα, η παιδική εργασία, η αντιμετώπιση των γυναικών στον εργασιακό χώρο, η ανεργία, οι επιπτώσεις των συνθηκών εργασίας στην καθημερινότητα.
Τρόπος αξιολόγησης: Προφορική παρουσίαση και προφορική εξέταση.