Επιτροπή Φύλου και Ισότητας της Φιλοσοφικής Σχολής

 

Η Επιτροπή Φύλου και Ισότητας της Φιλοσοφικής Σχολής ορίστηκε από την Κοσμητεία, ύστερα από πρωτοβουλία εκπροσώπων των Τμημάτων που συμμετείχαν στο Συντονιστικό Όργανο του Διατμηματικού Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Δ.Π.Π.Σ.) για Θέματα Φύλου και Ισότητας του Α.Π.Θ. Στόχος της είναι η συνέχιση των δραστηριοτήτων του Δ.Π.Π.Σ. στο πλαίσιο της Φιλοσοφικής και η διεύρυνσή τους, σε συνεργασία με αντίστοιχες προσπάθειες εντός και εκτός του Α.Π.Θ.

Η λειτουργία των Δ.Π.Π.Σ. για Θέματα Φύλου και Ισότητας (2003-2008) ήταν ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση της προβληματικής του φύλου στον ακαδημαϊκό χώρο και τη στοιχειώδη εναρμόνιση των ελληνικών Α.Ε.Ι., ως προς τις Σπουδές Φύλου, με τα παν/μια της αλλοδαπής. Από τα οκτώ συνολικά προγράμματα για θέματα Φύλου και Ισότητας, το Δ.Π.Π.Σ. του Α.Π.Θ. ήταν το πιο πολυσχιδές, με περισσότερα από 50 διαφορετικά μαθήματα, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων προέρχονταν από τη Φιλοσοφική Σχολή.

Η Επιτροπή Φύλου και Ισότητας της Φιλοσοφικής Σχολής αποτελεί μια προσπάθεια να αξιοποιηθούν τα θετικά αποτελέσματα των Δ.Π.Π.Σ. για τα οποία δεν υπήρξε καμία θεσμική κατοχύρωση. Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει είναι η ανάδειξη και ο συντονισμός των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο της Φιλοσοφικής, οι οποίες συνδέονται με την οπτική του φύλου στην επιστήμη.

Τα μέλη της Επιτροπής είναι: 

Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Καθηγήτρια της Kοινωνιολογικής Θεμελίωσης της Aγωγής, Τμήμα Ψυχολογίας
Α. Κίτση- Μυτάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αγγλικής Λογοτεχνίας, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Μ. Μικέ, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας
Θ.-Σ. Παυλίδου, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας